Thursday, June 30, 2016

Dievs savās attiecības ar cilvēci lieto masku

Sava grēcīguma dēļ mēs nevaram redzēt Dievu viņa pārpasaulīgajā godībā. Tas nestu mums nāvi. Tādēļ kopš grēkā krišanas starp Dievu un cilvēku vairs nepastāv tiešas attiecības, bet Dievs savās attiecības ar cilvēci lieto masku.
.

Dievs savās attiecības ar cilvēci lieto masku

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, June 29, 2016

Tuesday, June 28, 2016

Monday, June 27, 2016

Klupšanas akmens neticīgajiem

Un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. [1.Pet.2:7-8]

klupšanas akmens neticīgajiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Grēka krustcelēs

Nevienas krustceles nelīdzinās grēka krustcelēm, jo tajās var nogriezties uz “tumsas tekām”, “galīgi neceļā” utt. (Sal.pam.2:13-15). Šī ļaunuma draudi izpaužas jau sākumā, kad tas šķiet nevainīgi vai tīrais sīkums. Kad atklājas ļaunuma daba, kļūst skaidrs, ka tā upuri jau atrodas uz ļauna ceļa.

grēka krustcelēs

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, June 26, 2016

Mūsu visu samaitātā daba

Čūskas pirmie čuksti Ādamam un Ievai skanēja tā: “Vai tiešām Dievs ir teicis?” — Vai tad jūs saista kāds bauslis? Un vēl: “Jūs mirt nemirsit.” Tāds bija sākums, kas cilvēka dabai laupīja dievbijību, un kopš tā brīža cilvēks to pazaudēja.

Mūsu visu samaitātā daba

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, June 24, 2016

Esiet modri

Es zinu, kāpēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. [Ap.d.20:29-30]

Esiet modri

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, June 23, 2016

Dieva dzīvinošais vārds dod ticību

Kāds izmisis tēvs lūdza Jēzu palīdzēt viņa sirgstošajam dēlam. Jēzus sacīja, ka dziedināšanu var saņemt “tas, kurš tic”. Atbildot, tēvs izsaucās: “Es ticu, palīdzi manai neticībai!” (Mk.9:23-24). Iespējams, ka arī jūs kādreiz esat izjutuši nespēku un izmisumu. Iespējams, ka arī jūs, līdzīgi šim izmisušajam tēvam, esat bijuši gatavi saukt: “Lūdzu, dod man ticību! Ak, Dievs, stiprini manu cerību!”

Dieva dzīvinošais vārds dod ticību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, June 20, 2016

Mums nav laika iedziļināties

Visapkārt mums ir pārāk daudz informācijas, pārāk daudz mobilā telefona, interneta, filmu, koncertu, sporta pasākumu un citu līdzīgu lietu. Tās aizņem mūsu prātu, iztukšo mūs emocionāli un mēs kļūstam vienaldzīgi pret savu līdzcilvēku, kurš ir mums blakus.

mums nav laika iedziļināties

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Izvēle starp patiesību un meliem

Izvēle starp patiesību un meliem gadās bieži. Ja, piemēram, mēs kļūstam par aculieciniekiem negadījumam, ja apciemojam slimnieku vai mūs izjautā okupācijas vai ienaidnieka spēki, kā mums jārīkojas vai ko darīt saskaņā ar kristīgajiem principiem? Cik daudz mēs katrā gadījumā drīkstam atklāt un kam? Ja runājam, tad kā izteikties saskaņā ar patiesību?

Izvēle starp patiesību un meliem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, June 19, 2016

Cilvēka dabas pārdrošība

Tas ir mūsu dabā, ka nebīstamies Dieva, neuztraucamies par grēku, bet, kad esam grēkojuši, tā vietā, lai pazemībā izsūdzētu grēku un ilgotos pēc piedošanas, mēs sirdsapziņā izbīstamies un bēgam prom no Dieva.

cilvēka dabas pārdrošība

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, June 17, 2016

Attaisnošana ir kā tiesas spriedums

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. [Rom.5:1-2]

Attaisnošana ir kā tiesas spriedums

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, June 16, 2016

Patiesība praksē

Jāņa evaņģēlijs runā ne tikai par ticēšanu patiesībai, bet arī par patiesības darīšanu: “Ikviens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā.” (Jņ.3:20-21)

patiesība praksē

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, June 15, 2016

Jāņa Kristītāja kristība

Runājot par Jāņa Kristītāja kristības mērķi un iedarbību, mūsu luteriskie dogmatiķi [Hemnics, Gerhards] ir allaž uzskatījuši to par kristīgās Baznīcas Kristību. Mūsdienu dogmatiķi vairās no šo abu kristību “pilnīgas un galīgas identificēšanas”. Tomēr vecāko dogmatiķu mācībai ir bijis stingri biblisks pamatojums, jo, saskaņā ar Rakstiem, Jāņa Kristītāja Kristība bija patiess žēlastības līdzeklis, kuram piemita kristīgās Kristības dodošais un darbīgais spēks.

Jāņa Kristītāja kristība

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Dieva atziņa

Tuesday, June 14, 2016

Dārgums, ko Dievs jums ir veltījis

Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem. [1.Pēt.1:18]

dārgums, ko Dievs jums ir veltījis

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, June 13, 2016

Rokmūziku spēlē arī luterāņu mācītājs

Japānā kāds luterāņu mācītājs kļuvis populārs Dieva kalpam neraksturīgā veidā, proti, atverot savu krogu un spēlējot tur rokmūziku.

Rokmūziku spēlē arī luterāņu mācītājs

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Kur ir krustceles?

Tās nav iespējams iepriekš paredzēt vai izvēlēties. Mēs nonākam krustcelēs tad, kad mēs to vismazāk gaidām, un tad mūsu priekšā ir divi vai vairāk ceļi. Dažkārt iespējams izvēlēties nepareizi un tikai tad saprast, ka tā bija kļūda, un, nonākot citās, līdzīgās krustcelēs, izvēlēties kaut ko labāku.

Kur ir krustceles?

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, June 12, 2016

Samaitātības izpausmes

Aplūkojot tuvāk un detalizētāk mantotās samaitātības izpausmes, mums ir jāpatur prātā tas, ko ik dienas un pastāvīgi sevī ieraugām Dieva vārda gaismā.

samaitātības izpausmes

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, June 10, 2016

Vai tu Viņu pazīsti?

Nevienam cilvēkam nav varas pār vēju, ka viņš spētu vēju aizturēt; tāpat vēl mazāk kāds ir kungs pār savu miršanas dienu; arī no piedalīšanās karā neviens nav atlaižams; tāpat arī likuma pārkāpšana liks sevi sajust tam, kas to dara. [Sal.māc.8:8]

Vai tu Viņu pazīsti?

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Darīt pazemīgus un pārbaudīt

Un piemini visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadījis tuksnesī visus šos četrdesmit gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, .. lai tev tavās tālākās dienās darītu labu. [5.Moz.8:2, 16]

Darīt pazemīgus un pārbaudīt

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, June 9, 2016

Rādīt pestīšanas ceļu

Monday, June 6, 2016

Baznīcas pārstāvji izšķērdējuši naudu

Kāds radioraidījums veicis neatkarīgu izmeklēšanu, kuras laikā atklāts, ka baznīcas pārstāvji izšķērdējuši naudu, kas ņemta no iekasētā baznīcas nodokļa.

baznīcas pārstāvji izšķērdējuši naudu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Dažādi veidi, kā liecināt pasaulei

Liecināt var labi, taču to var darīt arī slikti un nepareizi. Labi un pareizi ir aizstāvēties savas cerības dēļ (1.Pēt.3:15). Šie vārdi ir teikti kā mudinājums kristiešiem nebaidīties no pretiniekiem, bet savās sirdīs “godāt Kristu par Kungu”.

dažādi veidi, kā liecināt pasaulei

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, June 5, 2016

RADĪŠANAS STĀSTA PAVEDIENS

1pillar0

Sākotnējais pilārs, Lorenzo MAITANI, 1310-1330, Duomo, Orvieto © Web Gallery of Art

Radīšana „no nekā” Bībeles sākumā ir kā Dieva dots pavediens, kas viscaur Rakstiem vēsta par viņa radīšanas darbu, kas vienlaikus ir gan neatraujams no pestīšanas darba, gan nesajaucams ar to. R. Reno uzskata, ka baznīcas tēvi ir rīkojušies pareizi, upurējot burtisku radīšanas stāsta izpratni par labu vienotajai un veselajai Bībeles kopainai. Tomēr R. Reno šai jautājumā vismaz daļēji kļūdās. Nav nepieciešams radīšanas stāstu skaidrot alegoriski, tāpat kā nav nepieciešams radīšanas stāstu pretnostatīt senajiem vai mūsdienu kosmoloģiskajiem priekšstatiem. Jau Luters savulaik diskusijās ar Cvingliju ievēroja dīvainu cilvēka psiholoģisku iezīmi, ka ilgi diskutējot ar pretinieku, pats kļūsti tam līdzīgs.

Līdzīgi tas notiek arī ar tiem, kas cenšas ar racionālu argumentu palīdzību apstiprināt Bībeles radīšanas stāstu. Viss, kas ir nepieciešams, ir pareizi saprast šo stāstu. “Pirmā Mozus grāmata ir svarīga, jo bez tās nav iespējams pazīt Dievu. Jūs nevarat patiesi pazīt Dievu, ja pareizi nesaprotat Pirmo Mozus grāmatu. Dievs vēlas, lai cilvēce viņu pazītu kā Personu, kura sākotnēji radīja debesis un zemi. Dzīvības unikalitāte, sadraudzība ar Dievu, laulības iedibināšana, grēka ienākšana pasaulē un tam sekojošā nāve un Dieva tiesa, tās visas ir Pirmās Mozus grāmatas iezīmes, kas katru cilvēcisku būtni ved pie Dieva pazīšanas. Pazīstot savu Radītāju, mēs tiekam vesti arī pie sava Glābēja iepazīšanas.”

Pēdējos gadsimtos, sekojot zinātnes un vēstures pētniecības virzībai, daudzi Bībeles skaidrotāji ir saskaldījuši un atomizējuši Bībeles tekstu. Zaudējot savu viengabalainību, Bībeles vēstījums nereti kļuvis bezjēdzīgs un nesaprotams, mudinot uzskatīt radīšanas stāstu par vienu no senajiem reliģiskajiem mītiem. Un iemesls tam nebūt nav mūsdienu cilvēka it kā lielākā gudrība, zināšanas un pārākums par baznīcas tēviem. Baznīcas tēvi labi apzinājās un saprata kādas problēmas rada burtiska radīšanas stāsta izpratne.

Piemēram, Bazilijs Lielais (miris 379. g. pēc Kr.) rūpīgi analizē sava laika, kā arī senāku zinātnieku un filozofu uzskatus par pasauli un tās rašanos. Visu šo fantastisko ideju vidū, viņš vienkārši iesaka izvēlēties ticības vienkāršību iepretī samezglotajai cilvēka prāta gudrībai. Arī mūsdienu kosmoloģija pēc 2000 gadiem cilvēkiem šķitīs tikpat fantastiska, kā Bazilija laika zinātnieku priekšstati šķiet mums šodien. Viss, ko sekojot pasaules garam ir ieguvusi mūsdienu Bībeles kritiskā pētniecība, ir „daudzējāda ziņā vērtīgas, bet ierobežotas filoloģiskas un vēsturiskas zināšanas, kas apvienotas ar rupjiem vispārinājumiem un izplūdušiem teoloģiskiem vaibstiem.”

Tas nozīmē, ka tagad, mūsu dienās mums ir no jauna jāmācās lasīt Bībeli nevis ilūziju pārņemtas, garīgi vienlīdz slimas paaudzes radītas metodoloģijas gaismā, bet atkal no jauna apgūstot klasisko teoloģijas mantojumu, studējot baznīcas tēvus un cenšoties pareizi izprast Bībeles vēsti.

Senās baznīcas dogma par radīšanu „no nekā” sniedz mūsdienu Bībeles pētniekam palīdzīgu roku. Tā ļauj saprast arī Dieva pārpasaulīgumu un klātesamību šai pasaulē. Tā ļauj saprast radīšanas stāstu kā īpašu unikālu stāstu, kurā pamatojas visa pārējā Bībele. Šis stāsts nav jāsaprot alegoriski, bet nav arī jāsaprot kā zinātniskam traktātam līdzīgs notikumu apraksts, cenšoties radīšanas stāstu iespiest mūsdienu zinātniskās domas rāmjos vai pretnostatīt mūsdienu uzskatiem. Tas, kā mūsdienu sekulārā pasaule saprot vēsturi, zinātni, faktus un cilvēka valodu nenozīmē, ka šī izpratne ir absolūti patiesa un saistāma ar Bībeles vēsti.

Nereti Bībeles tekstam ir cita, daudz dziļāka jēga, ko sākotnēji ir grūti uztvert. Tomēr nebūtu pareizi to arī saukt par alegoriju vai mītu. Beigu beigās Bībeles Radīšanas stāsts vēsta par tādiem procesiem un norisēm, kas tālu pārsniedz cilvēka praktisko dzīves pieredzi un prāta iespējas. Radīšanas notikumus nav iespējams dublēt un pilnībā restaurēt. Tos nav arī iespējams pilnīgi detalizēti aprakstīt un loģiski saskaņot, bet Dievam vien piemītošā gudrībā tie stāsta par viņa unikālu darbu, tā jēgu un mērķi.

Radīšanas stāsts nav arī detalizēts notikumu izklāsts, bet tas tikai ieskicē Dieva radīšanas darbu, dievišķā nodoma un plāna pamatu, kas turpinās viscaur Svētajiem Rakstiem. Tas nedod pamatu dabiskās teoloģijas spekulācijām un neapmierina cilvēka ziņkāri par gadu skaitļiem un datumiem. Kad Svētā Vakarēdiena liturģijā dziedam: „Debess un zeme ir pilna Dieva godības”, mēs neapdziedam kādu kosmoloģiju, bet apstiprinām Dieva radīšanas plāna mērķi – viņa godību debesīs un uz zemes. „Dievs lieto ūdeni un sauszemi, sauli un mēnesi, augus un dzīvniekus, un vairāk par visu cilvēka spēju viņam no laba prāta paklausīt. Tiekot iekļautai šajā Dieva mūžīgajā nodomā, radība tiek piepildīta ar Dieva godību.” Tas arī ir radīšanas stāsta mērķis.

Ilārs Plūme

 

ikviens cilvēks ir pilnīgi samaitāts

Līdz šim mēs esam redzējusi visu grēku avotu un izcelsmi, kas bija lāsts pār visu pasauli līdz ar visu postu un nelaimēm, visām mokām un asarām, kas kopš tā laika ir sekojušas grēkam. Mēs esam redzējuši savas bezgalīgas samaitātības un savas ļaunās dabas būtību un avotu, par ko mēs ik dienas nopūšamies un sūdzamies, kad mostamies no grēka snauda. Kādi bija vecāki, tādi kļuva bērni. 1. Mozus grāmatā (5:3) par Ādamu ir sacīti šie nozīmīgie vārdi: “.. viņš dzemdināja dēlu, pēc savas līdzības [nevis pēc Dieva līdzība], pēc sava izskata..”

ikviens cilveks ir pilnīgi samaitāts

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, June 3, 2016

Kaina un Ābela ciešanas

Nazīrietis Simsons

Kad viņa sauca: “Filistieši, Simson!” – tad viņš pamodās no sava miega un domāja: gan es arī šoreiz izkļūšu tāpat kā citas reizes un sevi atbrīvošu. Bet viņš nezināja, ka Tas Kungs no viņa bija atstājies. [Soģu 16:20]

Nazīrietis Simsons

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Lasi vairāk: http://ift.tt/25EcD8k

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive