Sunday, July 31, 2016

Strīds par iedzimto grēku

Kā jau iepriekš no Svētajiem Rakstiem esam mācījuši, grēks ir cēlies no Ādama krišanas un ticis mums kā mantojums, tāpēc paturēsim prātā, ko mūsu baznīcas reformatori par to ir sacījuši un mācījuši.

strīds par iedzimto grēku

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, July 28, 2016

Kad baznīca vairs nav baznīca?

Un gadījās kādā dienā, ka Viņš ar saviem mācekļiem kāpa laivā un tiem sacīja: “Dosimies pāri uz otru ezera malu.” Un tie atīrās no malas. Bet tiem braucot, Viņš aizmiga; un viesulis cēlās ezerā, un tie tapa apklāti viļņiem un bija lielās briesmās. Un pie Viņa piegājuši, tie Viņu modināja, sacīdami: “Kungs, Kungs, mēs grimstam!” Bet Viņš piecēlās un apsauca vēju un viļņus. Un tie nostājās un palika it rāmi. (Lk.8:22-24)

Kad baznīca vairs nav baznīca

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Ieskats anglikāņu tradīcijā

Lai palīdzētu labāk orientēties baznīcas starp luterisko un anglikāņu baznīcu, piedāvāju ieskatu anglikāņu baznīcas tapšanā un tās tradīcijas attīstībā. Ceru, ka tas palīdzēs saprast, novērtēt. un cienīt bagāto anglikāņu tradīciju un tajā pat laikā arī ievērot pastāvošās atšķirības starp anglikāņu tradīciju un luterisko ticību, kas ir mūsu baznīcas dārgums.

ieskats anglikāņu tradīcijā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, July 26, 2016

Ar tīru sirdsapziņu

Paturot labu sirdsapziņu, lai, kur jums ceļ neslavu, top kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. [1.Pēt.3:16]

ar tīru sirdsapziņu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, July 25, 2016

Nepieciešamība apliecināt kristīgo ticību

Vienkāršiem cilvēkiem, kas dzīvo kristīgā sabiedrībā, ticības apliecinājums ir ikdienišķa dzīves sastāvdaļa, piemēram, ģimenē, skolā, dievkalpojumā un sadraudzībā ar draugiem un radiniekiem. Pavisam citādi ir tad, ja kādā vietā kristiešu ir maz un apkārtējie ir neticīgi vai turas pie citas reliģijas.

nepieciešamība apliecināt kristīgo ticību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, July 24, 2016

Baušļus pildīt nav iespējams

Viss sākās ar čūskas kārdinājumu: “Jūs būsit kā dievi” un turpinājās ar aplamām ilūzijām par Bauslības pildīšanu, kad pietrūkst izpratnes, ka Bauslība ir nākusi, lai grēks vairotos, taču cilvēks maldīgi iedomājas, ka spēj baušļus pildīt.

baušļus pildīt nav iespējams

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, July 23, 2016

Cik daudz ūdens nepieciešams kristībai

Reiz satikās teoloģijas students no luteriskā semināra un dedzīgs baptistu sludinātājs, un kopīgiem spēkiem viņi mēģināja izspriest cik daudz ūdens nepieciešams kristībai, lai skaitītos notikusi.

cik daudz ūdens nepieciešams kristībai

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Ticība – Gara darbība un cilvēku darbs

Friday, July 22, 2016

Vai šoreiz viss ir citādi?

Un nu tagad nostājieties še, lai es ar jums izskaidrojos Tā Kunga priekšā par visiem labiem darbiem un žēlastības liecībām, ko Viņš jums un jūsu tēviem ir parādījis. [1.Sam.12:7]

Vai šoreiz viss ir citādi?

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, July 21, 2016

Anglikāņi vēlās būt luterāņi

Par kristību ieražām

Par spēkā esošu ir uzskatāms ikviens Kristību rituāls, kurā trīsvienīgā Dieva vārdā tiek lietots ūdens. Tomēr laika gaitā ap šo svarīgo sakramentu ir izveidojušās daudzas dažādas ieražas un ceremonijas. Gerhards tās iedala trijās grupās, proti:

  • tādas, kuras pamatojas Dieva pavēlē;
  • tās, kuras pievienoja apustuļi;
  • tās, kuras tika pievienotas vēlāk.

par kristību ieražām

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, July 19, 2016

Monday, July 18, 2016

Sunday, July 17, 2016

Cilvēka brīvā griba

Kur tad ir mūsu brīvā griba? Daudzi ir vaicājuši, kāpēc Mārtiņš Luters tik asi vērsās pret Roterdamas Erasma mācību par brīvo gribu. Tam ir nopietns pamatojums: ja Kristus būtu par mums miris kaut vai simts reižu un mums to brīnišķīgi pasludinājis, tomēr to visu varētu padarīt neauglīgu un pazaudēt ar vienu aplamību, proti, pieņemot, ka mēs paši spējam darīt to labo, ko vēlamies.

cilvēka brīvā griba

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, July 16, 2016

Pie stūres lūgt Dievu neesot droši

ASV Floridas štatā kāda īpaši dievbijīga amerikāņu sieviete, atrodoties pie stūres braucošam spēkratam, lūgusies un izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu.

pie stūres lūgt Dievu neesot droši

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Mācība ir sekošana

Sprediķi par Ticības apliecību (Credo) ir mācība. Ar latvisko amata apzīmējumu “mācītājs” tas ir skaidrs. Bet ir norādīts arī, ka Jaunajā Derībā Jēzu Kristu apzīmē par mācītāju* un Viņa sekotājus – par mācekļiem**. Mācīt un mācīties tātad ir attiecību pamatforma kopībā ar Jēzu Kristu.

mācība ir sekošana

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, July 15, 2016

Thursday, July 14, 2016

Līdzība par nezālēm un labību

Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet, ļaudīm guļot, nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā, un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi, pie tā piegājuši, sacīja: kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darījis. – Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs, nezāli ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam; un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet papriekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina; bet kviešus sakrājiet manā šķūnī.” (Mt.13:24-30)

līdzība par nezālēm un labību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, July 12, 2016

Ticība Jēzum

Ticība Jēzum nozīmē būt ar Viņu vienībā. Tas nozīmē kļūt līdzdalīgam visā, kas pieder Jēzum, visā, ko Viņš izcīnījis ar Savu upurnāvi, kā arī visā, kas Viņam pieder mūžībā.

ticība Jēzum

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Ar saviem grēkiem mēs sitām Kristu krustā

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. [1.Pēt.2:24]

Ar saviem grēkiem mēs sitām Kristu krustā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, July 11, 2016

Laulāšanās katoļu baznīcā zaudē popularitāti

Cīņā un grūtībās

Kristīgajā mācībā ir divējāda pieeja šiem jautājumiem. No vienas puses, tā māca “turēt mieru ar visiem cilvēkiem”, cik tas atkarīgs no mums, tiekties pēc miera (Rom.12:18; 14:19). Bet Jēzus ir arī teicis: “Nedomājiet, ka Es esmu nācis mieru atnest virs zemes; Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu” (Mt.10:34). Vai tas nav pretrunīgi?

cīņā un grūtībās

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, July 10, 2016

Brīvā griba ir tikai ilūzija

Pats postošākais ļaunums, ko čūska ir iesējusi mūsu dabā, ir iedoma un ilūzija, ka mēs paši varam sev palīdzēt un kļūt sev par glābējiem. Vārdi “jūs būsit kā dievi” (1.Moz 3:5) ir ļoti dziļi satvēruši un iespaidojuši mūsu dabu, izraisot visa veida augstprātību un kaitīgo pārliecību, ka mums pašiem ir spēks pretoties ļaunumam un darīt labu.

brīvā griba ir tikai ilūzija

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, July 9, 2016

Luterjāņi viltojot dokumentus

Jēzus Kristus nokāpšana ellē, debesbraukšana un atkalatnākšana

Viss, ko mēs varam sacīt par Jēzus Kristus nokāpšanu ellē, debesbraukšanu un Viņa otro atnākšanu, ir pamatots vienīgi Dieva vārda atklāsmē Svētajos Rakstos un tādēļ to nevar atvasināt no cilvēku pieredzes, priekšstatiem un cerībām.

Jēzus Kristus nokāpšana ellē, debesbraukšana un atkalatnākšana

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, July 8, 2016

Ne ar kādu filozofiju

Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet Evaņģēliju sludināt, ne gudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. (1. Kor. 1:17-18)

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, July 7, 2016

Radošā darbnīca baznīcā

No apustuļa Pāvila rakstītā 1.vēstules korintiešiem 14.nodaļā un 1.vēstules Timotejam 2.nodaļā mēs redzam, ka jautājums par sieviešu mācīšanu draudzes sapulcē ir nevis tikai kāds atsevišķs izolēts jautājums, bet gan tāds jautājums, kas ir tik cieši saistīts ar visu pārējo mācības kopumu, ka, izmainot tradicionālo baznīcas attieksmi pret Pāvila sacīto par sieviešu kalpošanu, neizbēgami seko ļoti dziļas pārmaiņas arī visā pārējā mācības kopumā.

radošā darbnīca baznīcā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Mīlēt grēcinieku

Tuesday, July 5, 2016

Visbiežāk ačģārni citētās Bībeles vietas

Kāds Bībeles un sistemātiskās teoloģijas doktors, kas nak no ASV evaņģelikāļu vidus, apkopojis kristiešu septiņpadsmit visbiežāk ačģārni citētās Svēto Rakstu vietas.

Visbiežāk ačģārni citētās Bībeles vietas

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tiem, kas grib lepoties ar brīvību

Kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi. [1.Pēt.2:16]

Tiem, kas grib lepoties ar brīvību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, July 4, 2016

Izaicinošas reklāmas aicina uz baznīcu

Pasaulīga aicinājuma krustcelēs

Dažas dzīves krustceles raksturo bailes un nemiers: ko mēs ēdīsim? Ko dzersim? Ko vilksim mugurā?” (Mt.6:31). Neviens nav mūs mācījis labāk par Pestītāju, ka mēs varam nolikt šīs nastas, jo mūsu debesu Tēvs zina, ka mums šīs lietas ir vajadzīgas (Mt.6:32). Tomēr mēs visi varam nonākt tādās dzīves krustcelēs, kur mūsu pārliecība sašķobās. Vienīgā izeja no šīm krustcelēm ir – “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1.Pēt.5:7).

pasaulīga aicinājuma krustcelēs

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, July 3, 2016

Velns ir pilnīgi izpostījis patieso Dieva tēlu cilvēkā

Čūska teica Ievai: “Dievs zina, ka, ja jūs ēdīsit no šī augļa, jūs kļūsit tikpat gudri kā Dievs, jo Viņš jums to noskaudis. Viņš nemaz nav tik laipns Tēvs, kā jūs bijāt domājuši.”

Velns ir pilnīgi izpostījis patieso Dieva tēlu cilvēkā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, July 2, 2016

Sirdī uzņemta mācība

By heart, par coeur – tā angļu un franču valodā skan tas, ko latviski apzīmē ar no galvas, krieviski наизусть, tātad – no mutes. Kā sader kopā galva, sirds un mute, to mums parāda apustulis “Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, jo Raksti saka: neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.” (Rom.10:9-11)

Sirdī uzņemta mācība

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive