Friday, September 28, 2018

Bauslis, kas mudina vērsties pie Dieva

Lūgt mums liek bauslī paustā Dieva griba. Otrajā bauslī ir teikts: “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot.” Te tiek prasīts svēto vārdu slavēt, visās bēdās piesaukt jeb lūgt, jo “piesaukt” nav nekas cits kā “lūgt”.

Bauslis, kas mudina vērsties pie Dieva

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, September 25, 2018

Miljonu vērtais darījums

Pāvesta Franciska vizīte Latvijā ir noslēgusies un tā, mūsu nodokļu maksātājiem esot izmaksājusi aptuveni miljonu eiro. Vai tas ir daudz vai maz – par to var spriest vien izvērtējot iegūtos labumus. Mēs varam minēt, ka ieguvumiem šinī gadījumā vajadzētu būt gan laicīgiem gan garīgiem.

Miljonu vērtais darījums

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Viss tiek uzturēts ar Dieva vārdu

“Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos.” [2.Pēt.3:5-6]

Viss tiek uzturēts ar Dieva vārdu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Cīņa pret viltus dieviem

Pastāv arī viltus dievbijība. Tā ir vērsta uz viltus dieviem un tādēļ to dēvē par elku kalpību. Kad Israēla tauta bija ceļā uz apsolīto zemi tai bieži radās kārdinājums atmest patieso dievbijību (4.Moz.11:16). Visjūtamāk šim kārdinājumam Israēls padevās, kad nolēma izveidot zelta teļu, ko viņi sauca par savu dievu un kura priekšā upurēja un lūdza (2.Moz.32).

Cīņa pret viltus dieviem

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, September 24, 2018

Par pāvestību

Pāvests nav pēc Dieva likuma visas kristietības galva (jo tas piederas vienam vienīgajam, kuru sauc Jēzus Kristus), bet gan Romas un to baznīcu bīskaps jeb mācītājs, kuras no laba prāta vai pakļaujoties cilvēku radītajai kārtībai (tas ir, pasaulīgajai priekšniecībai) viņam ir pievienojušās, lai būtu kristieši nevis viņa kā kunga un pavēlnieka pakļautībā, bet gan blakus viņam kā brāļi un kolēģi, kā to liecina arī senie koncili un Sv. Kipriana laiki.

Par pāvestību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Ar ko velns kavē lūgšanu

Iebildumus, ar ko velns kavē lūgšanu, ir šāds: “Vispirms es paveikšu vienu vai otru lietu, un es lūgšu pēc pusstundas vai stundas, jo tagad man nav noskaņojuma.”

Ar ko velns kavē lūgšanu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, September 22, 2018

Vai Jēzus tiešām runāja par Jeruzālemes sagraušanu, kā teikts evaņģēlijos?

Ir tik daudz norāžu, kas to apstiprina, ka būtu grūti paziņot pretējo. Mt.22:7, kur Jēzus stāsta līdzību par kāzu mielastu, Viņš saka, ka ķēniņš sūtīja armiju un “nodedzināja viņu pilsētu”.

Vai Jēzus tiešām runāja par Jeruzālemes sagraušanu, kā teikts evaņģēlijos?

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, September 20, 2018

Antikristīgās pāvestības pretenzijas

Ir vērts atcerēties, ka pāvests Pijs IX uzurpēja absolūtu autoritāti jau pirms Pirmā Vatikāna koncila – jau 1854. gadā, kad ex cathedra pasludināja dogmu par jaunavas Marijas bezgrēcīgo ieņemšanu immaculata conceptio (nesajaukt ar Jēzus bezgrēcīgo ieņemšanu!), un tikai pēc 16 gadiem koncils šādas viņa varas un autoritātes pretenzijas nostiprināja ar saviem dekrētiem.

Antikristīgās pāvestības pretenzijas

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, September 19, 2018

Mācīties lūgt

Bērns iemācās runāt tādēļ, ka viņa tēvs runā ar viņu. Viņš iemācās sava tēva valodu. Tāpat arī mēs iemācamies runāt ar Dievu tādēļ, ka Dievs ir runājis un turpina runāt ar mums.

Mācīties lūgt

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Eiropā pieaug diskriminācija pret kristiešiem

Tuesday, September 18, 2018

Būdami vilki, tie sauc sevi par ganiem

Dieva tautas cīņa pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem

Pašai Dieva tautai piemīt kāda liela nepilnība – tās vājums. Viena no šī vājuma visbiežāk sastopamajām izpausmēm ir zināšanu trūkums. Vispārīgi runājot, “nepilnīga ir mūsu atziņa” (1.Kor.13:9). Taču patiesībā tas nozīmē ko vairāk: tas ir tādu zināšanu trūkums, kurām mums vajadzētu būt un kurām mums īstenībā ir jābūt.

Dieva tautas cīņa pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, September 17, 2018

Par īstiem lūdzējiem

Pavisam īsi minēsim un raksturosim četru veidu lūdzējus, kuru vidū katram lasītājam vajadzētu godīgi atpazīt pašam sevi un savu patieso vietu. Kungs, palīdzi mums!

Par īstiem lūdzējiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Kā skaista meitene sūdzeja grēkus garīdzniekam

Saturday, September 15, 2018

Thursday, September 13, 2018

Kas šodien ir ticīgāki – amerikāņi vai rietumeiropieši

Dievbijība ar pieticību

Visa mūsdienu pasaule ir pilna ar bailēm un zūdīšanos par maizi un veselību, bet kā nav diezgan, tā nav, un nekad arī nebūs. Raizes, bažas, alkatība dzen cilvēku sacensties ar cilvēku, valsti ar valsti, izspiest, krāpt, atņemt, pat nogalināt un tam nekad nav ne gala, nedz malas, nekad nav diezgan.

Dievbijība ar pieticību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, September 12, 2018

Kristus upuris

Mēģinot ar prātu aptvert Dieva darbu, kad Viņš upurēja Savu vienpiedzimušo Dēlu mūsu labā, mums tūlīt skaidri atklājas vismaz pāris lietas.

Kristus upuris

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Noskaidrots, kā varētu izskatīties Dieva seja

Tuesday, September 11, 2018

Palīdzēt pasaulei atraisīties no negantās dzīves

“Viņš izglāba taisno Latu, kam bezdievju netiklā dzīve sagādāja ciešanas. Jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, mocījās savā taisnajā dvēselē dienu no dienas, redzēdams un dzirdēdams viņu negantos darbus.” [2.Pēt.2:7-8]

Bezcerība palīdzēt pasaulei atraisīties no negantās dzīves

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Ļaudis, kas apliecina Dievu

Savā šīs pasaules ceļā kristieši ir aicināti apliecināt savu Kungu gan vārdos, gan darbos; viņiem jābūt “zemes sālij” un “pasaules gaismai” (Mt.5:13-16).

Ļaudis, kas apliecina Dievu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, September 10, 2018

Klausīties pašus labākos sprediķotājus

Vai vēlies sev mājās sprediķotāju, kas ik dienas sludinās tev un tavai saimei evaņģēlisku pamācību, atgriešanos, mierinājumu un stiprinājumu? Ja to vēlies, tas ir tikai un vienīgi tavā ziņā, jo tu bez liela atalgojuma vari sev iegūt pašus labākos sprediķotājus, kas katru dienu sludinās tavā namā, proti, tie ir ķēniņi un svētie pravieši, kas netaupīs nevienu patiesību, bet sludinās tev visu — jā, un pats Kristus ar Saviem svētajiem apustuļiem labprāt runās un sludinās tavā namā, ja vien tu to vēlies.

Klausīties pašus labākos sprediķotājus

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Jēzus jūdu avotu gaismā

No vienas puses, jūdu tradicionālo attieksmi pret Jēzu ir noteikuši atsevišķi paziņojumi Talmudā, kas rakstītu formu ieguva starp 200.-500.gadu, un, no otras puses, polemiskais darbs “Pārskati pār Jēzu”. Pēdējais ir pazīstams arī ar nosaukumu “Krustā sistā darbi”.

Jēzus jūdu avotu gaismā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, September 8, 2018

Friday, September 7, 2018

Vārda “radīt” nozīme

Lai gan vārds “radīt” Rakstos ir lietots dažādā nozīmē, tomēr Pirmajā Mozus grāmatā tiek lietots īpašs ebreju vārds (בָּרָא – bara’), kas apraksta unikālu, īpašu Dieva darbību.

Vārda "radīt" nozīme

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, September 6, 2018

Evolūcijas teorijas traģēdija

Evolūcijas teorija nav tikai mācība par “labāk piemērotā izdzīvošanu”, kā daudzi uzskata. Evolūcija ir teorija par to, ka viss dzīvais attīstās un mainās no viena veida uz citu, piemēram, pērtiķis miljoniem gadu laikā ir attīstījies par cilvēku.

Evolūcijas teorijas traģēdija

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, September 5, 2018

Kristīgas lūgšanas priekšnoteikums

Kristīgas lūgšanas priekšnoteikums nav vienkārši “izjust pilnīgu atkarību no Dieva” (Šleiermahers) vai “ticēt Dieva vispārējai providencei” (Ričls). Pat pagāni saprot, ka ir atkarīgi no kādas Augstākās Būtnes, un arī viņiem zināmā mērā piemīt ticība dievišķai providencei (Ap.d.17:23, 26-28), tomēr Sv. Pāvils apgalvo, ka viņu upuri tiek upurēti velniem, nevis Dievam (1.Kor.10:20).

Kristīgas lūgšanas priekšnoteikums

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, September 4, 2018

Mums jāsargās no viltus sludinātājiem

“Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” [2.Pēt.1:20-21]

Mums jāsargās no viltus sludinātājiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sociālais tīkls baznīcām

Sunday, September 2, 2018

Jaunās Derības salīdzināšana ar citu senatnes literatūru

Noliekot kristīgās ticības literāro pirmavotu – Jauno Derību – līdzās citiem senatnes literārajiem darbiem, kas ir saglabājušies, mēs tūlīt ievērojam lielu laika atšķirību starp dokumentu sākotnējo uzrakstīšanu un agrīnākajām mums zināmajām kopijām.

Jaunās Derības salīdzināšana ar citu senatnes literatūru

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTS MĀCĪTĀJS KĀRLIS BUŠS

Kārlis Bušs 4.09.1947-24.08.2018

 

Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā! ĀMEN!

Īss Kārļa Buša dzīvesstāsta kopsavilkums:

Dzimis 1947. gada 4. septembrī

Mācījies Skultes 2. pamatskolā, kur pabeidzis 4 klases un Skultes 1. pamatskolā, kur pabeidzis 8 klases.

16 gadu vecumā uzsācis darba gaitas – devies uz Rīgu un sācis strādāt 85. rūpnīcā – “Aviācijas rūpnīcā”, paralēli turpinot mācības vakarskolā.

Armijas gaitas 3,5 gadu garumā viņu aizveda uz Krieviju, Joškarolu – tālu no mājām un lielā aukstumā.

Atgriežoties no armijas, strādājis dažādos darbos – bijis šoferis vieglās rūpniecības ministram, strādājis VEF armatūras cehā un Zvejniekciema kolhozā “Zvejnieks” par šoferi, un sāka celt ģimenes māju Zvejniekciemā.

Ģimenes draugos bija luterāņu mācītāja Vaira Bitēna, kas viņu ievadīja ticības gaitās – viņš sāka dziedāt baznīcas korī Lēdurgā un Skultē – kopā ar māti un brāli. Kārlis mīlēja mūziku un dziedāšanu.

1981. gada 30. maijā salaulājies ar Ligitu, ģimenē ir divi bērni – Santa un Atis, un ir mazmeita Jūlija – Ata un Lienes meita.

Kārlis vēlējās kļūt par mācītāju.

Tādēļ pabeidzis vidusskolu vakarskolā, studēja LELB Teoloģijas seminārā un LU Teoloģijas fakultātē. 1982. gadā arhibīskaps Jānis Matulis viņu ordinēja kā mācītāja palīgu. Kārlis uzsāka kalpošanu Latvijas evaņēliski luteriskās baznīcas Limbažu, Pāles, Dikļu un Alojas draudzēs līdz 1995. gadam, kad par iestāšanos pret draudžu mantas izsaimniekošanu un nekārtībām baznīcā un draudzēs, nokļuva konfliktā ar LELB administrāciju un tika atlaists no kalpošanas LELB.

1997.gadā Kārlis kopā ar saviem uzticīgajiem draudžu locekļiem, kas negribēja samierināties ar Kārļa netaisno atlaišanu, meklēja un atrada ticības vienību ar nesen nodibinātām neatkarīgajām Augsburgas ticības apliecības luterāņu draudzēm un vēlāk piedalījās KLB dibināšanā 1999. gadā. Kārlis turpināja savu uzticamo kalpošanu pazemīgos apstākļos, dažādās īrētās telpās Limbažos, Alojā un Pālē. Daudzi viņa draudžu locekļi pa šiem gadiem arī jau aizsaukti svētītā mūžībā, viņu bērni devušies pasaulē un pēdējos gados Kārlis ar Vārdu un Sakramentiem kalpoja jau vairs tikai nedaudziem mājas apstākļos. 

Vairākus gadus Kārlis slimoja, viņam bija stipras sāpes kājās un grūti nostāvēt dievkalpojumā, tomēr viņa gars bija možs, kā aizvien. 2018. gada 24. augustā Kārlis piepeši sajutās ļoti slikti, ātrā palīdzība viņu gan aizveda uz simnīcu, kur Dievs viņu aizsauca mūžībā. Mēs Kārli paturēsim svētītā piemiņā kā uzticamu Kristus kalpu, kas gatavs arī pastāvēt par savu ticības pārliecību un, ja vajag, nest Kristus krusta daļu arī uz saviem pleciem.  Kaut vairāk mūsu zemē būtu tādu uzticamu un krietnu mācītāju, kā Kārlis!   

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive