Tuesday, March 31, 2020

Covid-19 vēl būtiskāk skars ticīgos

Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

“Un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos, ticīgajos.” [1.Tes.2:13]

Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, March 29, 2020

Negodīga attieksme pret Dieva baušļiem

Cilvēks priecājas, ka spējis atbrīvoties no viena vai otra grēcīga netikuma, piemēram, tas mēdza lamāties un velti valkāt Dieva Vārdu, bet tagad tā vairs nedara; agrāk tas nesvētīja svēto dienu, jo veltīja to pasaulīgam darbam un izklaidei, bet tagad tā vairs nedara un velta laiku Dieva vārdam; agrāk tas dzīvoja nekam nederīgās ēdiena, dzēriena un ģērbšanās pārmērībās, bet tagad no tā, ir atteicies; agrāk tas dzīvoja kārībās, bija nekārtīgs un negodīgs tirgū un darbā, bet tagad ar Dievpalīgu ir nolicis pie malas šādus grēkus.

Negodīga attieksme pret Dieva baušļiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Neticības avots, kas noraida Bībeli un Kristus evaņģēliju

“Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva.” Jūdi Viņam atbildēja: “Vai mēs pareizi nesakām, ka Tu esi samarietis un ka Tevī ir velns?” Jēzus atbildēja: “Manī nav velna, bet Es dodu godu Savam Tēvam, jūs turpretim laupāt Man godu. Bet Es nemeklēju Savu godu; ir Viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam!” Tad jūdi Viņam sacīja: “Nu mēs zinām, ka Tevī ir velns. Ābrahāms ir miris un pravieši, un Tu saki: kas Manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam! Vai Tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko Tu Sevi dari?” Jēzus atbildēja: “Ja Es pats Sevi ceļu godā, Mans gods nav nekas. Bet Tas, kas Mani ceļ godā, ir Mans Tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet Es Viņu pazīstu. Ja Es sacītu, ka nepazīstu Viņu, Es būtu melis līdzīgs jums. Bet Es Viņu pazīstu un turu Viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahāms kļuva līksms, noprazdams, ka redzēs Manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to.” Tad jūdi Viņam sacīja: “Tev vēl nav piecdesmit gadu, un Tu būtu Ābrahāmu redzējis?” Jēzus atbildēja viņiem: “Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz Viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no Tempļa ārā.” [Jņ.8:47-59]

Neticības avots, kas noraida Bībeli un Kristus evaņģēliju

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, March 27, 2020

Iespēja piedzīvot Jēzu Virtuālajā Realitātē

Gadu simtiem ilgi mākslinieki centušies ticīgajiem radīt klātbūtnes sajūtu Kristus dzīves zīmīgākajos notikumos un nu ir tapusi iespēja piedzīvot Jēzu Virtuālajā Realitātē.

Iespēja piedzīvot Jēzu Virtuālajā Realitātē

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tēvreizē izteiktie lūgumi Dievam

Tuesday, March 24, 2020

Par Jēzus nokāpšanu ellē

Šajā gleznā gleznotājs Tomass Dubuā attēlo Dieva Labo Vēsti: pēc tam, kad Jēzus nomira pie krusta, Viņš tika “dzīvs darīts garā. Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā” (1.Pēt.3:18–19). Jēzus nenokāpa ellē, lai ciestu. Pie krusta Jēzus izcieta visas nepieciešamās ciešanas par jūsu grēkiem un teica: “Viss piepildīts!” (Jņ.19:30). Viņš nenokāpa, lai dotu šiem “gariem cietumā” iespēju izglābties. Tā vietā Jēzus nokāpa ellē, lai sātanam un visiem nolādētajiem parādītu Savu uzvaru pār grēkiem, nāvi un elli, kā arī ļaunajiem gariem cietumā pasludinātu sodu un pazudināšanu, “Kristū uzvaru svinēdams pār viņām” (Kol.2:15).

Par Jēzus nokāpšanu ellē

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, March 23, 2020

Bauslība nav nekas cits kā bērnu audzinātāja taisnībai

Luters pret Karlštatu

Ņemot vērā visu emocionālo un patvaļīgo izrīkošanos ar žēlastības līdzekļiem, jāteic, ka Lutera atbilde Karlštatam rakstā Pret debesu praviešiem nebūt nav zaudējusi aktualitāti.

Luters pret Karlštatu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, March 22, 2020

Cilvēki nepareizi izturas pret Dieva baušļiem

Lielākais un briesmīgākais ļaunums, kas izriet no vieglprātīgas un aplamās attieksmes pret Dieva baušļiem, ir tas, ka cilvēks, kas ārēji nenicina Dievu un vēlas atšķirties no pasaules, gribēdams būt Dieva bērns un viņa sekotājs, diemžēl kļūst par labo darbu svētuli un par savu iedomu apstulbotu farizeju, kas Dieva Garam paliek nepieejamāks nekā citi bezdievīgi grēcinieki — saskaņā ar Kristus vārdiem: “Patiesi Es jums saku: muitnieki un netikles drīzāk nāks Dieva valstībā nekā jūs” (Mt.21:31).

Cilvēki nepareizi izturas pret Dieva baušļiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Ieeja Kristus valstībā ir pilnīgi atšķirīga

“Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas, tas ir, Tiberijas, jūrai. Bet Viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc ka tie redzēja tās zīmes, ko Viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar Saviem mācekļiem. Bet Pashā, jūdu svētki bija tuvu. Kad Jēzus, acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie Viņa, Viņš sacīja uz Filipu: “Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst?” Bet to Viņš sacīja, viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips Viņam atbildēja: “Par divi simti sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums.” Tad viens no Viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, Viņam saka: “Šeit ir kāds zēns, tam ir piecas miežu maizes un divi zivis; bet kas tas ir tik daudz ļaudīm?” Jēzus sacīja: “Lieciet, lai ļaudis apsēstas!” Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās – vīru vien kādi pieci tūkstoši. Tad Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies; tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet, kad viņi bija paēduši, Viņš sacīja Saviem mācekļiem: “Salasait atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā!” Tad tie salasīja tās un piepildīja divpadsmit grozus ar druskām, kas no piecām miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi Viņš bija darījis, tie sacīja: “Šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē.” Bet, Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai Viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā.” [Jņ.6:1-15]

Ieeja Kristus valstībā ir pilnīgi atšķirīga

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, March 20, 2020

Thursday, March 19, 2020

Nepiemini manus jaunības grēkus

Bībele māca, ka Dievs ir visuresošs, visa redzētājs un visa zinātājs. Tas nozīmē, ka arī par mani un tevi Dievs zina pilnīgi visas lietas.

Nepiemini manus jaunības grēkus

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, March 18, 2020

Tuesday, March 17, 2020

Par Jēzus nāvi

1965 gadā britu vēsturnieks Hjū Šonfelds publicēja darbu “Lieldienu sazvērestība“. Šī grāmata daudzu kristiešu prātos eksplodēja kā bumba. Šonfelds rakstīja, ka Jēzus bijis ģēnijs, kas līdz sīkumam izplānojis Savu apcietināšanu un krustā sišanu. Tāpat Šonfelds uzskatīja, ka Jēzus pats izplānojis viltus krustā sišanu, apbedīšanu un augšāmcelšanos. Taču Šonfelda meli ir pretrunā ar Bībelē aprakstīto romiešu valdības oficiālo nāvessoda izpildes kārtību, kas paredzēja sodāmā kāju salaušanu, lai pārliecinātos par nāves iestāšanos. “Tad kareivji nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar Viņu bija krustā sists. Bet, nonākot līdz Jēzum un redzot, ka Viņš ir jau miris, tie Viņa lielus nesatrieca” (Jņ.19:32–33).

Par Jēzus nāvi

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Kā kristietim vajadzētu rīkoties nāvējošas epidēmijas laikā

Jūs vēlaties zināt vai ir pareizi, ja kristietis bēg no nāvējošas sērgas. Tāpēc es tagad sniegšu jums savu viedokli, ciktāl Dievs dod man šīs lietas saprast un uztver. Es pazemīgi pakļaujos jūsu un visu dievbijīgo spriedumam.

Kā kristietim vajadzētu rīkoties nāvējošas epidēmijas laikā

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, March 16, 2020

Apsolījumi par garīgo svētību

“Ābrahamam un viņa dzimumam [pēcnācējam] ir doti apsolījumi. Nav rakstīts “un dzimumiem [pēcnācējiem]”, tas ir, par daudziem, bet par vienu: “un tavam dzimumam [pēcnācējam]”, proti, Kristum.” [Gal.3:16]

Apsolījumi par garīgo svētību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, March 15, 2020

Kā cilvēki attiecas pret Dieva baušļiem

Attiecībā uz Dieva svēto Bauslību ir jāpiekrīt tam, ko sacījuši senie baznīcas skolotāji, proti, ka Bauslība zināmā mērā ir pazīstama pēc dabas, turpretī Evaņģēlijs ir noslēpums, kas prātam apslēpts.

Kā cilvēki attiecas pret Dieva baušļiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Varena ir velna valstība ārēji redzamās kristietības vidū

“Kādu reizi Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms; dēmons izgāja, un mēmais sāka runāt, un ļaužu pūlis brīnījās. Bet daži no tiem sacīja: “Viņš izdzen dēmonus ar Belcebula, dēmonu valdnieka, palīdzību.” Bet citi, viņu izaicinādami, prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja: “Ikviena valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā, un nams uz namu krīt. Ja nu sātans sevī sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību. Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Belcebula palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Bet, ja es izdzenu dēmonus ar Dieva pirkstu, tad jau Dieva valstība pie jums ir atnākusi. Kamēr stiprs vīrs apbruņojies sargā savu namu, viņa manta ir drošībā. Bet, tiklīdz kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņa bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies, un laupījumu izdala. Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un, kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru un, to neatradis, saka: es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. Atnācis viņš atrod to izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdzi septiņus citus garus, par sevi vēl ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā.”” [Lk.11:14–26]

Varena ir velna valstība ārēji redzamās kristietības vidū

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, March 12, 2020

Neviens nedzīvo no tā, ka tam daudz mantas

“Ko tad līdz kokā izgrieztais elka tēls, ko veidojis izgriezējs, vai arī izlietā neīstā dieva tēls, uz ko gan paļaujas tā darinātājs, kaut arī apzinādamies, ka viņš izveidojis tikai mēmu elku. Bēdas tam, kas kokam saka: uzmosties! – un mēmam akmeniem: piecelies! Ko gan var mācīt tāds elks? Redzi, tas ir gan pārklāts ar zeltu un sudrabu, un tomēr tajā nav nekāda dzīva gara. Bet Tas Kungs ir Savā svētajā namā. Lai visa pasaule klusē Viņa vaiga priekšā!” [Hab.2:18-20]

Neviens nedzīvo no tā, ka tam daudz mantas

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Garīdznieki nonākuši policijas redzeslokā

Wednesday, March 11, 2020

Apturēt ļauno

Tuesday, March 10, 2020

Ātrie randiņi iepazīties gribošiem kristiešiem

Ņemot vērā, ka Latvijas kristīgajā vidē cilvēkiem vecumā virs 25 ārpus savas draudzes neesot iepazīšanās platformas, tiek rīkoti ātrie randiņi kristiešiem.

Ātrie randiņi iepazīties gribošiem kristiešiem

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Par Jēzus ciešanām un krustā sišanu

Luterāņu teologs, ārsts un misionārs Āfrikā Alberts Šveicers (1875–1965) šokēja kristiešus daudzās valstīs ar šādu apgalvojumu: Jēzus nevēlējās mirt pie krusta; Jēzus tika piemānīts un mira, “ciešot sakāvi un pie krusta kliedzot no izmisuma”.

Par Jēzus ciešanām un krustā sišanu

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, March 8, 2020

Nozīmīga Dieva vārda daļa

Kristieši uzvaroši pieveic pašu Dievu

“Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās Tiras un Sidonas robežās. Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: “Ak, Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: “Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ.” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm.” Bet tā nāca, metās Viņa priekšā zemē un sacīja: “Kungs, palīdzi man!” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā.” Bet viņa sacīja: “Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.” Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: “Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi.” Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā.” [Mt.15:21–28]

Kristieši uzvaroši pieveic pašu Dievu

(more…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, March 5, 2020

Kristīgās reliģijas centrālā mācība

Nav grūti pierādīt, ka mācība par attaisnošanu ticībā ir visas kristīgās reliģijas centrālā mācība ( visfundamentālākais artikuls, artikuls, ar kuru Baznīca stāv un [bez kura] krīt.), jo tā ir pati svarīgākā Svēto Rakstu mācība, ar kuru saistās visas Evaņģēlija svētās patiesības. Tas, ko Dieva Vārds mums māca par Kristus iemiesošanos, ciešanām, nāvi, augšāmcelšanos utt., ir vienīgi šīs centrālās mācības pamats, jo Kristus iemiesojās, cieta, mira augšāmcēlās utt., lai grēcinieki, kuri nevarēja tikt pestīti paši saviem spēkiem, varētu tikt pestīti no žēlastības, ticībā Viņa vientieciskajai izpirkšanai. Tādēļ tie, kas noliedz biblisko mācību par attaisnošanu ticībā, noliedz visu kristīgo reliģiju kopumā, jo viņiem nākas mācīt pagānisko koncepciju par pestīšanu pēc darbiem, kas anulē Kristus Evaņģēliju.

Kristīgās reliģijas centrālā mācība

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, March 4, 2020

Spēki labākie

Lai jūsu sveču gaisma jaunu atnes dienu,
Un tumsu gaismā vērš to dakts.
Lai prāts tavs notiek darot atkal visus vienu,
Un tavas mīlestības gaismā izzūd nakts.

Spēki labākie

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Atrasta vieta, kur dzīvojis pirmais apustulis

Zinātnieku grupa uzskata, ka beidzot esot atrasta vieta, no kurienes nākuši Bībelē minētie pirmie Jēzus aicinātie mācekļi.

Atrasta vieta, kur dzīvojis pirmais apustulis

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, March 3, 2020

Jēzus ieņemšanas un dzimšanas apliecinājums

Kad jūs apliecināt, ka Jēzus Kristus ticis “ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas”, jūs sakāt vārdus, kas būs jūsu gaisma vistumšākajās dienās un uzmundrinās jūs sarežģītākajos brīžos. Kad vien sajūtat vilšanos vai zaudējat drosmi, kad vien ikdienas cīņās jūs pārņem izmisums, kad vien jūtat, ka sātans vēlas, lai jūs domātu, ka Dievs jūs nepieņems jūsu daudzo neveiksmju dēļ, atgriezieties pie šiem Apustuļu ticības apliecinājuma vārdiem: “Es ticu uz Dieva vienpiedzimušo Dēlu, kas.. ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas.”

Jēzus ieņemšanas un dzimšanas apliecinājums

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, March 2, 2020

Tikai ar ticības pasludinājumu jums ir dots Svētais Gars

Kristus cīņa ar sātanu

“Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis četrdesmit dienas un četrdesmit naktis, viņš izsalka. Kārdinātājs, piestājies viņam, sacīja: “Ja tu esi Dieva Dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi.” Bet Jēzus atbildēja: “Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes.” Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: “Ja tu esi Dieva Dēls, meties lejā, jo ir rakstīts: viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu.” Jēzus viņam sacīja: “Bet ir arī rakstīts: nekārdini Kungu, savu Dievu.” Atkal velns viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību, un sacīja: “To visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi.” Tad Jēzus viņam sacīja: “Atkāpies, sātan! Jo ir rakstīts: pielūdz Kungu, savu Dievu, un viņam vien kalpo.” Tad velns viņu atstāja; un, redzi, eņģeļi nāca un viņam kalpoja.” [Mt.4:1-11]

Kristus cīņa ar sātanu

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive