Thursday, April 30, 2020

Wednesday, April 29, 2020

Tuesday, April 28, 2020

Aplama izpratne par to, kas ir Dieva vārds


XVIII gadsimtā Jamaikā tika ievests maizeskoks. Tomēr, tā kā neviens neiedomājās, ka maizeskoka augļi būtu lieliska barība pašu miesai, ļaudis nenovērtēja šo augļu labās īpašības

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 27, 2020

Sīkrīks tehnoloģijas mīlošiem katoļticīgajiem

Sīkrīks tehnoloģijas mīlošiem katoļticīgajiem
Romas katoļu baznīcas sekotājiem, kuri nopietni aizrāvušies ar mūsdienu tehnoloģijām, tagad tiek piedāvāts sīkrīks garīgās dzīves stiprināšanai. Elektroniskās lūgšanu krellītes izveidotas no melnām ahāta un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Īsta un nenovērtējama brīvība

Īsta un nenovērtējama brīvība
“Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā!” [Gal.5:1] Tas nozīme: esiet nelokāmi, esiet nevis pārdroši, bet stingri,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, April 26, 2020

Saturday, April 25, 2020

Friday, April 24, 2020

Thursday, April 23, 2020

Wednesday, April 22, 2020

Antikrista lielā māksla

Antikrista reliģiozais raksturs, kā to apraksta Pāvils, ir atklāts cilvēka kultā. Šī reliģiozā cilvēka paaugstināšana parādās baznīcā. Čūskas balss, [kas skan] iesākumā Paradīzē, ir dzirdama

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, April 21, 2020

Neērtais luterāņu mācītājs tiek pie vārda

Pārsteidzoši, ka neērtais luterāņu mācītājs, kam pirms vairāk nekā desmit gadiem nācās apklust, ticis pie vārda LELB Youtube kanālā. Proti, mācītājs Aleksandrs Bite pēc Lutera

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, April 20, 2020

Sunday, April 19, 2020

Spēja piedot un paturēt grēkus uz zemes

“Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: “Miers

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, April 18, 2020

Pareiza Bauslības izpratne un lietojums

Atmodināti, grūtsirdīgi un norūpējušies ļaudis, kas, ieraudzījuši savu iekšējo ļaunumu, nespēj iemantot īstu ticības brīvību no Bauslības kundzības sirdsapziņā un iegūt pilnīgu svētību Kristū, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ažiotāža par pulcēšanos ap gumijas sievieti

Medijos tiek īpaši radīts satraukums par dievkalpojumu norisi klātienē baznīcā. Sabiedrība nekavējās paust domas par notikušo, tādēļ nolēmām piedāvāt nelielu viedokļu apskatu. Kādi secināja, ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, April 17, 2020

Vienreizīga iespēja aprunāties ar apustuli Pāvilu

Debesu valstībā nonāk harizmāts, pentakostālis un baptists. Katram no viņiem tiek dota vienreizīga iespēja aprunāties ar apustuli Pāvilu. Pirmais iet harizmāts, pēc kāda laika iznāk

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Dieva palīdzības kavēšanās

Dieva palīdzības kavēšanās

Kāpēc Dievs tik bieži kavējās ar Savu palīūdzību?

Dieva palīdzības kavēšanās

Dieva palīdzības kavēšanās pārbauda mūsu pacietību un pastāvību ticībā. Vilcinoties Viņš uzpūš mūsu ticības pieķeršanās liesmu. Viņš atgādina mūsu nepaklausību, jo arī mēs regulāri liekam Viņam mūs saukt ilgstoši un bez atbildes. Turklāt Viņš nesteidzīgi gatavo mums dāvanas, kuras pēc ilgākas gaidīšamas mēs pieņemam vēlīgāk.

Priecādamies cerībā, izturēdami ciešanās, pastāvēdami lūgšanās. [Rom.12:12]

Labi ir klusējot gaidīt palīdzību no Kunga .. jo neba uz mūžu novērsies Kungs. Kaut skumdina – apžēlosies, jo liela tam žēlastība, jo ne ar vieglu sirdi viņš apspiež, skumdina cilvēka dēlus! [Raudu dz.3:26, 31-33]

“Uz īsu brīdi es atmetu tevi, bet ar lielu žēlsirdību es tevi piepulcināšu! Kvēlās dusmās es apslēpu savu vaigu no tevis, – uz īsu brīdi! – bet ar mūžīgu žēlsirdību es tevi apžēlošu! – saka tavs Izpircējs, Kungs." [Jes.54:7-8]

Ceri uz Kungu, esi stiprs un drošini savu sirdi! Ceri uz Kungu! [Ps.27:14]

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, April 16, 2020

Redzi, Dieva Jērs

Ikdienas dzīvē simboli ir mums visapkārt. Sākot ar vienkāršām ceļa zīmēm un dažādu firmu reklāmu zīmēm, un beidzot ar visas tautas vēsturiskajiem simboliem un tēliem. Tikai uz mirkli paraugoties uz tiem, jūs jau zināt un saprotat to nozīmi. Šīs vizuālās zīmes – pat ātrāk par vārdiem – pavēstī jums kādu stāstu. Aiz katra simbola slēpjas kāds stāsts.

Redzi, Dieva Jērs

Arī kristietībai simbolu valoda nav sveša. Vairuma kristīgo simbolu izcelsme ir meklējama Bībelē un senbaznīcā. Piemēram, jau Romas katakombās, proti, agrīno kristiešu apbedījumu vietas ir redzami ļoti daudzi no šiem simboliem: krusts, zivs, apvilkts trīsstūris, gans, dūja, kuģis un daudzi citi.

Kristīgiem simboliem ir ļoti nozīmīga loma baznīcas dzīvē arī šodien. Baznīca gan no iekšpuses, gan no ārpuses tiek izrotāta ar simboliem. Bībeles, un līdz ar to arī baznīcas valodā ir ļoti daudz un dažādu simbolu; paši kristieši nereti apzīmē sevi ar krusta zīmi – tā nebūt nav kāda maģiska izdarība, bet gan simbols, kas atgādina par kristietības būtisko saturu.

Jērs uzvarētājs

Tas ir Lieldienu simbols – Jērs uzvarētājs, kas nes karogu. Protams, ka Jērs, ap kura galvu ir trīskāršais nimbs, simbolizē Jēzu – patieso Dieva Dēlu. Viņš ir tas Dieva Upurjērs, kas nesis pasaules grēkus – cietis, miris un augšāmcēlies. Viņš ir uzvarējis grēku, nāvi un elli, un viņa uzvaras karogs plīvo arī pār mūsu galvām. Jāņa atklāsmes grāmata par Viņu saka šādi: “Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt varu, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību.” (Atkl.5:12) Jērs uzvarētājs, kas nes uzvaras karogu, ir ļoti sens augšāmcelšanās simbols un pirmo reizi sastopams jau Romas katakombās.

Jērs cietējs

Kā Vecajā, tā arī Jaunajā Derībā apsolītais Glābējs bieži tiek salīdzināts ar jēru. Pravietis Jesaja, paredzēdams Jēzus glābšanas darbu, par Viņa ciešanām raksta šādi: “Kad Viņš tika sodīts un spīdzināts, Viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa sava cirpēja priekšā.” (Jes.53:7)

Citkārt Jērs tiek attēlots ar ievainojumu, no kura asins straume plūst biķerī. Jērs cietējs ir ļoti izteiksmīgs Ciešanu laika simbols. Tas māca ļoti svarīgu patiesību, kas saistīta cilvēka pestīšanas noslēpumu: “Bez asins izliešanas nav grēku piedošanas.” (Ebr.9:22) Un tālāk visu paskaidro apustulis Pēteris: “Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu no savas aplamās no tēviem mantotās dzīves, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, dārgām asinīm.” (1.Pēt.1:18-19) Šī maksa bija dārga, bet līdz ar to mūsu pestīšana ir droša.

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, April 15, 2020

Mīlestība, kas tiešām ir dzīvojusi

Jēzū Kristū īstenojās Dieva izlīgums ar pasauli.

Mīlestība, kas tiešām ir dzīvojusi

Pasaule tika uzvarēta nevis ar izpostīšanu, bet izlīgumu. Nevis ideāli, programmas, sirdsapziņa, pienākums, atbildība vai tikumi, bet vienīgi Dieva pilnīgā mīlestība var pārvarēt un uzvarēt īstenību.

Turklāt, tas tiek paveikts nevis ar vispārēju mīlestības ideju, bet ar Dieva mīlestību, kas tiešām ir dzīvojusi Jēzū Kristū.

Šī Dieva mīlestība pasaulei nebēg no realitātes pie cēlām dvēselēm, kas dzīvo atrautas no pasaules, bet gan piedzīvo un cieš pasaules realitātes visļaunākās izpausmes. Pasaule izverd savu niknumu pret Jēzus Kristus ķermeni.

Bet asins liecinieks piedod pasaulei tās grēkus. Tā īstenojas Dieva izlīgums.

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, April 14, 2020

Jauna lapaspuse elektroniskās baznīcas vēsturē

Iesoļojot elektroniskās baznīcas darbības četrpadsmitajā gadskārtā, tās vēsturē tiek pāršķirta jauna lapaspuse, kuru turpmāk pamanīs katrs apmeklētājs.


Jauna lapaspuse elektroniskās baznīcas vēsturē


Elektroniskā baznīca ir vienmēr jauna, tāpēc ir pienācis laiks mainīt e-BAZNICAs izskatu, lai neatpaliktu no tehnoloģisko prasību un ierīču attīstības.

Vietnes www.ebaznica.lv lietotājiem nevajadzētu sagādāt grūtības orientēties jaunajā formā, lai atrastu nemainīgo bīblisko saturu. Mēs aicinām e-baznīcēnus šīs pārmaiņas uztvert ar sapratni un pacietību.

Lai saturu padarītu vēl pārskatāmāku, esam ieviesuši divas jaunas sadaļas. e-lūgšanas ietvers lūgšanas baznīcas gada svētdienām un aizlūgumus dažādās dzīves situācijās. Līdz šim lūgšanas tika publicētas zem citām sadaļām, kas apgrūtināja to atrašanu. Un e-paziņojumi apkopos vienuviet jaunumus un aktualitātes par e-BAZNICA darbību.

Līdzīgās e-publikācijas:

Par Kristus brīnumaino augšāmcelšanos

Kad Apustuļu ticības apliecībā apliecināt, ka Kristus “trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem”, jūs apliecināt lielāko brīnumu pasaules vēsturē — to, kas skaisti attēlots šajā lapā. Daudzi cilvēki apliecina Kristus brīnumaino augšāmcelšanos kā faktu, taču viņi nesaskata šī notikuma saistību ar viņu pašu dzīvi. Turpmāk tekstā izskaidrosim, kā Jēzus augšāmcelšanās ir saistīta ar jūsu dzīvi un kāpēc Jēzus augšāmcelšanās ir svarīgākās ziņas, ko jūs jebkad varētu uzzināt!

Par Kristus brīnumaino augšāmcelšanos

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, April 12, 2020

Kristus patiesi ir augšāmcēlies

Šos vārdus, ka Kristus patiesi ir augšāmcēlies, kā bērns dzejoli, prot noskaitīt daudzi. Šī ir atbildes frāze uz vārdiem KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES, bet izšķirošais slēpjas pieturzīmēs, ko lietojam. Būtība parādās izteiksmes līdzekļos, kuri atklāj šo vārdu dziļāko nozīmi un izpratni par teikto kopumā.

Kristus patiesi ir augšāmcēlies

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Kristieša Lieldienu prieka patiesais avots

“Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa ieejas?” Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau novelts. Bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš ir augšāmcēlies, un viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis.” Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.” [Mk.16:1–8]

Kristieša Lieldienu prieka patiesais avots

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Saturday, April 11, 2020

Tas ir Dieva karš

“Un viņš sacīja: “Uzmanaities, viss Jūda un visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tu, ķēniņ Jošafāt! Tā saka Tas Kungs uz jums: nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš!”” [2.Lku.20:15]

Tas ir Dieva karš

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Friday, April 10, 2020

Par krustu un patiesa Kristus cilvēka ciešanām

Mani mīļie draugi, nebūtu nepieciešams, ka es jums šeit sludinu, taču pēc vairāku dievbijīgu, Kristu mīlošu cilvēku, kuriem es nevarēju atteikt, īpaši liela lūguma, es esmu pierunāts, lai īpaši neievēroju to spriedumus, kuri saka: es pats sevi izceļu. Kristus, mūsu Kungs, kad Viņš sūtīja savus mācekļus visā pasaulē, lai sludinātu, nav viņiem neko kvēlāk sludinājis kā Evaņģēliju, kā to ir aprakstījis Marks [16:15], kur Kungs saka: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet Evaņģēliju visai radībai”. To pašu arī Viņš dara, kad tika krustā sists, kā apraksta Matejs [10:7], kad Viņš saka: “Bet ejot sludiniet un sakait: debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi”. Tātad tam, kuru Viņš caur Dieva vārdu ir padarījis par sludinātāju apustuli, tam Viņš dod arī vārdus, kā viņam ir jārunā, kā arī viņš līdz šai pašai dienai žēlastību dara, ka nemāca un nesludina vis savējo, bet gan, kā apustuļi, Dieva vārdus.

Par krustu un patiesa Kristus cilvēka ciešanām

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Mūsdienīgās krustaceļa stacijas

Thursday, April 9, 2020

Luterāņu arhibīskapam īsa atmiņa

Svētais Vakarēdiens nozīmē baznīcas dzīvē

Pirmbaznīca un kopā ar to arī patiesā baznīca visos laikos zināja, ka Jēzus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ne tikai bija sarīkojis saviem mācekļiem iespaidīgu atvadu mielastu un pavēlējis to atkārtot, Viņu pieminot.

Svētais Vakarēdiens nozīmē baznīcas dzīvē

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Tuesday, April 7, 2020

Mārtiņš Luters par Kristu jūsos

Tulkojot Bībeli, Luters labi iepazina Dieva vārdu, tāpēc viņš priekpilns daudz rakstīja par Kristu mūsos, ko mums atklāj Dieva vārds. Lūk, dažas Lutera piezīmes.

Mārtiņš Luters par Kristu jūsos

(vairāk…)

Līdzīgās e-publikācijas:

Monday, April 6, 2020

Par Bauslības kalpības beigām

Krusta nāvē Jēzus devās labprātīgi

“Un, nedaudz pagājis, Viņš krita uz Sava vaiga pie zemes, lūdza Dievu un sacīja: “Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām, tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi.”” [Mt.26:39]

Krusta nāvē Jēzus devās labprātīgi

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Sunday, April 5, 2020

Kāds gan labums cilvēkam ir no dažām saujām ūdens?

“Tas attēlo Kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos.” [1.Pēt.3:21]

Kāds gan labums cilvēkam ir no dažām saujām ūdens?

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Degsme par Bauslību

Kad Savā lielajā Kalna sprediķī Kristus skaidro farizeju Bauslības izkropļojumus, tad ikvienā bauslī ir runa par to, ka tie raugās tikai uz ārējiem darbiem, bet neredz sirdi un baušļa dziļākās prasības.

Degsme par Bauslību

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Thursday, April 2, 2020

Attaisnošana vienīgi ticībā

Saskaņā ar nepārprotamām Rakstu mācībām, ticīgais tiek attaisnots vienīgi ticībā, bez bauslības darbiem (Rom.3:28; 4:5; Fil.3:9). Raksti apstiprina šo patiesību pozitīvā formā, tiešā veidā attiecinot attaisnošanu uz ticību (Rom.3:21-24), un negatīvā formā – izslēdzot no attaisnošanas visus pašu cilvēku darbus kā iespējamo attaisnošanas iemeslu (Rom.3:27). Patiešām, Raksti viennozīmīgi uzsver, ka visi, kuri grib izpelnīties attaisnošanu pēc darbiem, ir pakļauti lāstam (Gal.3:10), ilustrējos šo faktu ar piemēriem, kuri neatstāj nekādas šaubas attiecībā uz to, vai, runājot par attaisnošanu, no tās būtu jāizslēdz cilvēku darbi (Rom.4:1-3; Lk.18:9-14).

aisnošana vienīgi ticībā

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Wednesday, April 1, 2020

Stiprās rokās

Kamēr mēs paši centīsimies veidot kāda likteni, mēs nekad neatbrīvosimies no šaubām, vai mūsu centieni tiešām nāk par labu – vismaz būtiskākās lietās.

Stiprās rokās

(vairāk…)

kristīgie pasākumi | kristīgās diskusijas | bībele | baznica | KLB | Благая Весть

Līdzīgās e-publikācijas:

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive