Friday, July 31, 2020

Ko Dievs aizliedz ar otro bausli?


Dievs ar otro bausli aizliedz sava vārda nepareizu lietošanu. Dieva vārdu nedrīkst lietot nepārdomāti un veltīgi. To nedrīkstam lietot nepareizas lietas atbalstam. Ir aizliegtas sekojošas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 30, 2020

Doktora Mārtiņa Lutera priekšvārds Šmalkaldes artikuliem


Pāvests Pāvils, pēc vārda trešais, izsludināja koncilu, ko vajadzēja noturēt pagājušajā gadā Vasarsvētku laikā Mantujā, un pēc tam to aizcēla prom no Mantujas, tā ka

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Zināšanas vai cilvēciskā gudrība ir nozīmīgs elks

Zināšanas vai cilvēciskā gudrība ir nozīmīgs elks
Vēl viens nozīmīgs elks, kas bieži ārēji izskatās augstāks un cienījamāks par mamaonu, ir zināšanas vai cilvēciskā gudrība. Izglītotais vai zinību pielūdzējs mēdz sacīt: “Ak,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 29, 2020

Tuesday, July 28, 2020

Pāvils un Marks par Svēto Vakarēdienu

Pāvils un Marks par Svēto Vakarēdienu
Vēsturiskie pētījumi par Svēto Vakarēdienu Jaunajā Derībā sākas ar tā “stipro pamatu” – stāstījumu par tā iestādīšanu 1.Kor.11:23-25. Šis stāstījums ir senākais mums zināmais literārais

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Jūsu priekšgājēju ticības apliecības jūs iedrošinās!

Jūsu priekšgājēju ticības apliecības jūs iedrošinās!
Šajā publikācijā doti citāti no luteriskajām ticības apliecībām, kuras sastādījuši pirmie luteriskie kristieši. Šeit mēs katrai daļai esam devuši virsrakstu, un tālāk seko patiesa Bībelē

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 27, 2020

Krustu nest nākas tiem, kuri grib nākt mūžīgajā dzīvošanā

Krustu nest nākas tiem, kuri grib nākt mūžīgajā dzīvošanā
“Jo ir labāki ciest, darot labu, ja Dieva griba to prasītu, nekā darot ļaunu.” [1.Pet.3:17] Nenotiks tā, ka tic, kuriem jānonāk debesīs, arī uz zemes

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, July 26, 2020

Friday, July 24, 2020

Thursday, July 23, 2020

Iebildumi pret dievišķo monergismu atgriešanā

Iebildumi pret dievišķo monergismu atgriešanā
No visiem daudzajiem iebildumiem, kas ir izteikti pret biblisko mācību, ka vienīgi Dievs atgriež cilvēkus, sīkāku uzmanību ir pelnījuši sekojošie: Tā kā Dievs savā vārdā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Augsburgas ticības apliecības Apoloģijas priekšvārds


Filips Melanhtons sveicina lasītāju. Pēc publiskas mūsu firstu Ticības apliecības nolasīšanas vairāki Romas baznīcas teologi un mūki sagatavoja tās Atspēkojumu (Confutationis). Ķeizariskā majestāte lika to

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 22, 2020

Vēl viens mūsējais izlaidies

Vēl viens mūsējais izlaidies
Vēl viens no elektroniskās baznīcas dibinātājiem ir ieguvis teoloģijas un reliģijas pētniecības speciālista apliecinošu dokumentu. Ar ļoti labām sekmēm Viņa e-minence e-BAZNĪCAs e-pāvests Roberto pabeidzis

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Tuesday, July 21, 2020

Monday, July 20, 2020

Dieva nodoms pie cilvēces līdz pat Kristus otrajai atnākšanai

Dieva nodoms pie cilvēces līdz pat Kristus otrajai atnākšanai
“Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu – dot tām septiņdesmit nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, July 19, 2020

Lai iekļūtu Debesu valstībā, ir nepieciešama kaut kāda taisnība

Lai iekļūtu Debesu valstībā, ir nepieciešama kaut kāda taisnība
“Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, July 18, 2020

Thursday, July 16, 2020

Wednesday, July 15, 2020

Tuesday, July 14, 2020

Monday, July 13, 2020

Par Svēto Pēteri un ko kristietim mācīties no viņa

Par Svēto Pēteri un ko kristietim mācīties no viņa
“Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad Viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, July 11, 2020

Kā tika uzlauzta parole Vatikāna superdatorā


Lai noskaidrotu kā tika uzlauzta parole Vatikāna superdatorā bija izveidota speciāla komisija. Pretenziju izvirzījušais katoļu priesteris Renē Debuzjans bija pārliecināts ka vainīga ir firma, kas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, July 10, 2020

Thursday, July 9, 2020

Wednesday, July 8, 2020

Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums

Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums
Ticības apliecība ir sadalīta trijās galvenajās daļās, un katrā tiek runāts par vienu no trijām svētās un dievišķās Trīsvienības personām. Pirmais — Tēvs, otrais —

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, July 6, 2020

Kristietis ticībā iemanto visu, kas ir pašam Kristum

Kristietis ticībā iemanto visu, kas ir pašam Kristum
“Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi.” [1.Pēt.2:17] Šī nav pavēle, bet uzticīgs pamudinājums. Mēs esam ikvienam godbijību parādā, kaut arī esam brīvi; jo brīvība neļauj

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, July 5, 2020

Būt līdzcietīgam un žēlsirdīgam pret tuvāko

Būt līdzcietīgam un žēlsirdīgam pret tuvāko
“Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” [Lk.6:36] Dieva žēlastība, kuru bauda kristietis, ir pirmā lieta, kurai būtu jāmudina viņu būt līdzcietīgam un žēlsirdīgam pret

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sirds paļāvība izšķir to, kam cilvēks ir pieķēries

Sirds paļāvība izšķir to, kam cilvēks ir pieķēries
Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Šī baušļa nozīme ir vispārīgi zināma un pazīstama. Te mēs dzirdam vareno Dievu cilvēkam sakām: “Es vienīgais būšu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, July 4, 2020

Kā Mozus ar izraēliešiem tika pāri Sarkanajai jūrai

Kā Mozus ar izraēliešiem tika pāri Sarkanajai jūrai
Mozus atvedis izraēliešu tautu līdz Sarkanajai jūrai, bet nezina kā lai tiek tais pāri. Sasauc visus un vaicā pēc risinājumiem. Celtnieki piedāvā iespēju uzbūvēt tiltu,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, July 3, 2020

Antiohijas Ignācijs runā pretī Romas primātam

Antiohijas Ignācijs runā pretī Romas primātam
Un tagad nedaudz par Antiohijas bīskapu Ignāciju, kuru tikpat “veiksmīgi” kā Klēmentu Romas baznīca izmanto savā pamatojumā par Romas pāvesta varu un autoritāti. Līdz mūsu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?

Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?
Dievs pieprasa, lai mēs ar visu sirdi paļaujamies vienīgi uz Viņu un dzīvojam tikai Viņam. Piezīme: Kristīgā mācība » Līdzīgās e-publikācijas: Ko Dievs mums aizliedz

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, July 2, 2020

Augsburgas ticības apliecības priekšvārds

Augsburgas ticības apliecības priekšvārds
Neuzvaramais valdniek, augstais ķeizar, visžēlīgais kungs, Kārli V! Jūsu ķeizariskā majestāte ir izziņojusi valsts reihstāgu Augsburgā, lai spriestu par aizsardzību pret turkiem, visbriesmīgākajiem mūžsenajiem kristiešu

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, July 1, 2020

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive