Monday, January 31, 2022

Sunday, January 30, 2022

Audziniet savus bērnus debesīm

Audziniet savus bērnus debesīm

Tagad aplūkosim dažas būtiskas lietas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu. Savus bērnus mēs audzinām ne tikai labai un svētīgai dzīvei šai pasaulē, bet audzinām kristīgi

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 29, 2022

Gada Bībeles cilvēka pieteikšana

Gada Bībeles cilvēka pieteikšana

Starpkonfesionālā organizācija “Latvijas Bībeles biedrība” aicina līdz 1. martam pieteikt savu kandidātu nominācijai “Gada Bībeles cilvēks 2021/22”. Organizatori izteikuši vēlmi godināt radošus un nesavtīgus Bībeles

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 28, 2022

Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?

Par Viņa personu darbiem Dievs darījis zināmu: Tēvam pieder sevišķi radīšana [pirmais ticības loceklis]; Dēlam pieder atpestīšana [otrais ticības loceklis]; Svētajam Garam pieder sevišķi svētīšana

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 27, 2022

Ticība un pārliecība par pestīšanu

Ticība un pārliecība par pestīšanu

Tā kā pestījošā ticība ir ticīgā personīga uzticēšanās pilnīgajai taisnībai, kuru Kristus ar savu vietniecisko gandarīšanu nodrošināja visiem cilvēkiem un kura, līdz ar to, pastāv

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 26, 2022

Tuesday, January 25, 2022

Monday, January 24, 2022

Cilvēki pēc dabas ir savtīgi

Cilvēki pēc dabas ir savtīgi

Komunistiem jāatzīst, ka cilvēki patiešām nekad mierīgi nepacietīs, lai tiktu novesti līdz vienlīdzībai; viņiem tas būtu jāuzspiež. Bet tas būtu pretrunā viņu pašu principiem, pamazām

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 23, 2022

Par Dieva dotiem vecāku pienākumiem pret saviem bērniem

Par Dieva dotiem vecāku pienākumiem pret saviem bērniem

Kad esam apskatījuši bērnu pienākumus pret vecākiem, aplūkosim arī Dieva dotos vecāku pienākumus pret saviem bērniem. Ceturtajā bauslī šie vecāku pienākumi gan nav īpaši izcelti,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Bārda kā neatņemams baznīckungu atribūts

Bārda kā neatņemams baznīckungu atribūts

Reiz bija laiks, kad baznīckungu galvas nebija iedomājams bez kāda tām piemītoša ārēja atribūta – bārdas. Iespējams, ka bārdas esamība bija pamatota 3. Mozus grāmatas

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 22, 2022

Brīvmūrniecība

Brīvmūrniecība

Kurta E. Koha grāmata “Māņticība” izraisīja lielas diskusijas. Kāds tiesnesis no Vācijas dienvidiem atrakstīja un draudēja iesūdzēt grāmatas autoru tiesā, ja netiks izmainīta nodaļa par

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Friday, January 21, 2022

Konstatēta jauna īsākā grāmata Bībelē

onstatēta jauna īsākā grāmata Bībelē

Vērīgi Svēto Rakstu lasītāji konstatējuši, ka Bībeles jaunais tulkojums ir ieviesis zināmas korekcijas grāmatu izmēros. Par mērīšanas parametru, lai noteiktu, kura patiesībā ir pati īsākā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?

Par dievišķo personu atšķirībām Dievs ir darījis zināmas šādas mūžīgas patiesības: Tēvs mūžībā ir dzemdinājis Dēlu. Ps.2:7: Viņš uz mani sacīja: “Tu esi mans dēls,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 20, 2022

Par ģimenes locekļa spējām pārējiem raisīt sekošanu ticībā

Par ģimenes locekļa spējām pārējiem raisīt sekošanu ticībā

Ar “Leadership Journal” starpniecību ASV tika veikts pētījums par ģimenes locekļa, kas pirmais kļuvis par kristieti, spējām pārējiem raisīt sekošanu ticībā. Pētnieki konstatējuši interesantus faktus

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 19, 2022

Tuesday, January 18, 2022

Kristietim nav vajadzīgs vidutājs saziņai ar Dievu

Kristietim nav vajadzīgs vidutājs saziņai ar Dievu

“Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Populārās mūsdienu maldu mācības

Populārās mūsdienu maldu mācības

Lai maldinātu, velns nelietīgi izmanto Dieva vārdu. Dažkārt viņš mēģina Rakstu vietas pretstatīt vienu otrai, kā tas notika Jēzus kārdināšanā. Viņam patīk arī atdarināt Dieva

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 17, 2022

Mums nav citu labāku darbu kā tie, kurus pavēlējis Dievs

Mums nav citu labāku darbu kā tie, kurus pavēlējis Dievs

Jā, patiesi laimīgi ir tie, kas labprāt pakļaujas Dieva vārdiem! Svētīgi ir bērni, kas liek pie sirds ceturto bausli! Tiem nebūs dzīvē cita drošāka ceļa

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 15, 2022

Friday, January 14, 2022

Jautājums par patiesību

Jautājums par patiesību

Interesanti, ka nevienā reliģijā, izņemot kristietībā, jautājumus par patiesību un ticību neuzdod. Tikai kristietībā ir ticības apliecināšana. Nav ticības apliecināšanas, nav patiesības un tāpēc arī

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Ko Dievs mums vēl darījis zināmu par savu esamību?

Dievs Savā Vārdā par savu esamību darījis zināmu, ka Viņš ir trīsvienīgs, citiem vārdiem sakot – trīs atsevišķas personas vienā dievišķā būtībā. Tas ir Tēvs,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Thursday, January 13, 2022

Tirdzniecības centrā pie kasēm izvietota grēknožēlas lūgšana

Tirdzniecības centrā pie kasēm izvietota grēknožēlas lūgšana

Kāds dedzīgs kristietis tirdzniecības centrā “Alfa” pie veikala “RIMI” deviņām kasēm bija piestiprinājis uzlīmes ar grēknožēlas lūgšanu. Sarkanas krāsas pašlīmējošas uzlīmes ar arminiānisma tradīcijai raksturīgo

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena saistība

Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena saistība

Starp baznīcas lielajiem skolotājiem iespējams nav bijis neviena, kurš Vārda un Sakramenta, Evaņģēlija un Svētā Vakarēdiena iekšējo saistību būtu sapratis tik pamatīgi kā Mārtiņš Luters.

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Wednesday, January 12, 2022

Tuesday, January 11, 2022

Evaņģēlija balss ar spēku ir izskanējusi visās zemēs

Evaņģēlija balss ar spēku ir izskanējusi visās zemēs

“Tautas staigās Tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlēcis pār Tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt! Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 10, 2022

Apliecība – aizsargs pret maldu mācībām

Apliecība - aizsargs pret maldu mācībām

Jau Jaunas Derības laikā draudzēm pievienojas cilvēki, kas sludināja maldu mācības. Pāvils un citi apustuli nepiekristu modernajam viedoklim, ka nav tik svarīgi, kam cilvēks tic,

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Sunday, January 9, 2022

Vecāku nepaklausības sekas

Vecāku nepaklausības sekas

Jā, cik gan bieži cilvēkam jāpiedzīvo burtisks Svēto Rakstu piepildījums: “Acs, kas nievā tēvu un neatzīst par nepieciešamu paklausīt mātei, ir jāizknābj kraukļiem upes malā

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Saturday, January 8, 2022

Friday, January 7, 2022

Thursday, January 6, 2022

Wednesday, January 5, 2022

Tuesday, January 4, 2022

Bībeles panti dzimšanas dienas apsveikumam

Esam apkopojuši visbiežāk lietotās Svēto Rakstu vietas dzimšanas dienas apsveikumam, kas paredzēts kristīgam brālim vai māsai. Šī ir tā diena, ko Tas Kungs devis: priecāsimies

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Vai kristiešiem vajadzētu bēgt no vajāšanām?

Vai kristiešiem vajadzētu bēgt no vajāšanām?

“Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās

kristīgie pasākumi | kristīgais forums | bībele | baznīca | KLB | Благая Весть

Monday, January 3, 2022

Sunday, January 2, 2022

Saturday, January 1, 2022

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive